Sportief

PANATHLON VERKLARING

Jeugdcoördinator: Walter Matthijs

e-mail: walter.mathijs@telenet.be

GSM: 0468/54 69 46

 

Jeugdcoördinator: Joachim Vanden Eeden

e-mail: joachim.jongstvv@gmail.com

GSM: 0479/40 49 64

 

Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport"

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
 
We verklaren dat:
 
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
 

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.


3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
 

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.


 
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

Sport te beoefenen

Zich te vermaken en te spelen

In een gezonde omgeving te leven

Waardig behandeld te worden

Getraind en begeleid te worden door competente mensen

Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

In veilige omstandigheden aan sport te doen

Te rusten

De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden


Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschriijven, 


Sint-Truiden, 24 September 2004   
 
Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon International

Laureaat van het Panathlon Stipendium 2017

Op 26 september 2017 vond in het kader van de Europese week van de sport en in het bijzijn van Dhr. Michal Rynkowski, afgevaardigde van de Europese Commissie, de uitreiking plaats van het Stipendium 2017, in de aanwezigheid van Burgemeester, schepenen, sportfunctionarissen en sportmedewerkers van de deelnemende steden en gemeenten.

Na de verwelkoming door Dhr. Paul Standaert, conseiller international voor Panathlon, kreeg Dhr. Paul De Broe, initiatiefnemer en voorzitter van het Stipendium, het woord. Hij gaf een toelichting bij de geschiedenis van het Stipendium dat reeds zijn oorsprong vond in 1988 … en steeds projecten bekroonde waarin ethiek en sport hét belangrijkste item waren. Eén van deze projecten lag aan de basis van het “Steward” gegeven binnen de voetbal.

Door Dhr. Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij en sedert meer dan 30 jaar de trouwe partner werd een pleidooi gegeven voor ethiek in de sport, ethiek dat hoog in het vaandel staat van de Nationale Loterij. Daarbij onderstreept hij het belang van de link tussen ethiek en sport, nu nét het doel van de Panathlongedachte.

Van alle ingediende projecten vanuit de diverse steden/gemeenten werd door Dhr. Willy Pennoit, voorzitter van Panathlon International Vlaanderen, een korte opsomming gegeven van hun beoogde acties en doelstellingen.

De HH. Paul De Broe en Jannie Haek maakten de laureaat van het Stipendium bekend: het ingediende project Dessel-Kasterlee-Retie, dat gezamenlijk werd ingediend, werd door de jury als winnaar verkozen.

Die jury samengesteld uit specialisten met betrekking tot sportbeleid en partners: Nationale Loterij, ICES, VVSG, ISB, VSV, VSF, Sport Vlaanderen en uiteraard juryleden van alle Vlaamse Panathlonclubs.

Burgemeester van Dessel, Dhr. Kris Van Dijck, benadrukte dat de samenwerking tussen Dessel-Kasterlee-Retie een heel positieve inbreng was binnen de sportsector van deze 3 gemeenten. Hij deelde mee dat de ethiek binnen deze 3 gemeenten hoog aangeschreven staat en bedankte voor de erkenning van hun ingediende project. Dhr. Jan Cuypers verwees eveneens naar de inbreng bij de ethiek in de sport in de 3 gemeenten en vermelde terloops de grootste Panathlonvlag binnen Europa (wereld?) die men in Dessel kan bewonderen en het invoeren van de Panathlonsterren inzake ethiekwaarden binnen betrokken gemeenten.

Dhr. Paul Standaert dankte en feliciteerde alle steden/gemeenten. Hij drukte tevens de hoop en de wens uit dat ook de steden/gemeenten die niet tot laureaat werden verkozen, hun project succesvol kunnen verder uitwerken en hun sportieve en ethische doelstellingen mogen bereiken.

Download hier dit bericht in pdf formaat.